Publikācijas

Kategorijas:
Visas
Šķīrējtiesa
Visas
Eiropas starptautiskais civilprocess
Investīciju tiesības
Sporta tiesības
Dažādi

Publikācijas angļu valodā skatīt sadaļā angļu valodā.

Privātautonomijas ierobežojumi starptautiskajās privāttiesībās: Šķīrējtiesu likuma kontekstā »

Kopā ar Dr. iur A. Filleru. Izdots: Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023

Ņujorkas konvencijas par ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu un izpildi V panta otrās daļas piemērošanas problemātika »

Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds, 2021

Briseles I bis regula un pagaidu pasākumi starptautiskā šķīrējtiesas procesā»

Jurista Vārds Nr. 4 (1010), 2018.gada 23.janvārī

Virzība uz pilnīgu atklātību starptautisko ieguldījumu strīdu izšķiršanā»

LU 74.zinātniskās konferences rakstu krājums "Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas", 2016

Atnācu, ieraudzīju, uzvarēju? Strīdu izšķiršanas process Sporta šķīrējtiesā»

Jurista Vārds Nr. 33, 16.08.2016

Šķīrējtiesneša iecelšana no saraksta - juridiskās kultūras krustceles? »

Zinātniskās konferences krājums "Jurispudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi" 2014

Piemērojamās tiesību normas starptautiskajam šķīrējtiesas procesam»

Zinātniskās konferences krājums "Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās", 2007

Šķīrējtiesu attīstība: līdz šim un nākotnē»

Jurista Vārds Nr. 48, 14.12.2004

Strīdu risināšanas tendences starptautiskajā tirdzniecībā»

Jurista Vārds Nr. 24 20.06.2006

Jāizvēlas labākais modelis»

Jurista vards Nr. 3 25.01.2005

Moderns skatījums uz strīdu risināšanu»

Jurista Vārds Nr. 47, 16.12.2008

Mūsdienu starptautiskās arbitrāžas tiesības un šķīrējtiesa Latvijā»

Jurista Vārds Nr. 24, 16.06.2009

Ir normāla situācija, un ir Latvijas situācija»

Jurista Vārds Nr. 22, 3.07.2014

Tiesības uz taisnīgu tiesu un šķīrējtiesas institūts»

Likums un Tiesības Nr. 5, 2006.gada maijs

Arbitration in Latvia: Urgent Need for Statutory Reform»

Journal of International Arbitration, Kluwer Law International Vol.21 No. 2 April 2004

Valsts pārvaldes iestādes pilnvaras slēgt starptautisku šķīrējtiesas līgumu: problēmas un risinājumi

Likums un Tiesības, Nr.11, 2004