Publikācijas

Kategorijas:
Visas
Šķīrējtiesa
Visas
Eiropas starptautiskais civilprocess
Investīciju tiesības
Sporta tiesības
Dažādi

Publikācijas angļu valodā skatīt sadaļā angļu valodā.

Privātautonomijas ierobežojumi starptautiskajās privāttiesībās: Šķīrējtiesu likuma kontekstā »

Kopā ar Dr. iur A. Filleru. Izdots: Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023

Ņujorkas konvencijas par ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu un izpildi V panta otrās daļas piemērošanas problemātika »

Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds, 2021

Autonomā interpretācija Briseles I bis regulā»

Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds, 2022

Jurista Vārda intervija ar Ingu Kačevsku»

Žurnāls "Jurista Vārds"

European Small Claims Procedure: Is It So Simplified? (Eiropas Maza apmēra prasības: Vai tas ir tik vienkāršoti?)»

Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds, 2022

Study on the Rome II Regulation»

British Institute of International and Comparative Law, Civic Consulting, Directorate-General for Justice and Consumers

Rome I and Rome II in Practice»

Emmanuel Guinchard (ed.), Publisher: Intersentia

Jaunie Incoterms 2020 un pušu modificētie termini»

Eiropas Maksājuma rīkojums: solītais un skaudrā realitāte»

Kopā ar Dr. iur Baiba Rudevska

Briseles I bis regula un pagaidu pasākumi starptautiskā šķīrējtiesas procesā»

Jurista Vārds Nr. 4 (1010), 2018.gada 23.janvārī

Pētījums "Eiropas procedūru civillietās piemērošana" (Latvija)»

Komentāri Eiropas maza apmēra regulai, Eiropas izpildu rīkojuma regulai un Eiropas maksājuma rīkojuma regulai

Virzība uz pilnīgu atklātību starptautisko ieguldījumu strīdu izšķiršanā»

LU 74.zinātniskās konferences rakstu krājums "Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas", 2016

Atnācu, ieraudzīju, uzvarēju? Strīdu izšķiršanas process Sporta šķīrējtiesā»

Jurista Vārds Nr. 33, 16.08.2016

Pētījums “Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm”»

Autori: Dr. iur I.Kačevska, Dr.iur B.Rudevska, Dr.iur A.Buka, M.Dambergs un A.Fillers

Rekomendācijas un vadlīnijas "Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana"»

Autori: Dr. iur I.Kačevska, Dr.iur B.Rudevska, Dr.iur A.Buka, M.Dambergs un A.Fillers

Aizmugurisko spriedumu atzīšanas un izpildes problemātika Briseles I regulas sistēmā»

Līdzautore Dr. B.Rudevska, LU 72.zinātniskās konferences rakstu krājums "Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika"

Taktiskās tiesvedības sekas un identisku prasību izskatīšanas principi starptautiskajā civilprocesā»

LU 69.konferences rakstu krājums: Aktuālās tiesību realizācijas problēmas, 2011

Šķīrējtiesneša iecelšana no saraksta - juridiskās kultūras krustceles? »

Zinātniskās konferences krājums "Jurispudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi" 2014

Piemērojamās tiesību normas starptautiskajam šķīrējtiesas procesam»

Zinātniskās konferences krājums "Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās", 2007

Šķīrējtiesu attīstība: līdz šim un nākotnē»

Jurista Vārds Nr. 48, 14.12.2004

Strīdu risināšanas tendences starptautiskajā tirdzniecībā»

Jurista Vārds Nr. 24 20.06.2006

Jāizvēlas labākais modelis»

Jurista vards Nr. 3 25.01.2005

Moderns skatījums uz strīdu risināšanu»

Jurista Vārds Nr. 47, 16.12.2008

Mūsdienu starptautiskās arbitrāžas tiesības un šķīrējtiesa Latvijā»

Jurista Vārds Nr. 24, 16.06.2009

Ir normāla situācija, un ir Latvijas situācija»

Jurista Vārds Nr. 22, 3.07.2014

Tiesības uz taisnīgu tiesu un šķīrējtiesas institūts»

Likums un Tiesības Nr. 5, 2006.gada maijs

Arbitration in Latvia: Urgent Need for Statutory Reform»

Journal of International Arbitration, Kluwer Law International Vol.21 No. 2 April 2004

Valsts pārvaldes iestādes pilnvaras slēgt starptautisku šķīrējtiesas līgumu: problēmas un risinājumi

Likums un Tiesības, Nr.11, 2004

Svešvārdu vārdnīca

“Norden AB”, Juridiskās terminoloģijas autore, 2000